Algemene Voorwaarden Muziekfabriek D-Joiz 

 

Muziekfabriek D-Joiz  werkt onder de handelsnaam D-Joiz KvK: 51.96.64.17. D-Joiz heeft algemene voorwaarden die onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons e-mailen: info@d-joiz.nl

 

Muziekfabriek D-Joiz: instrumentlessen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle leerlingen die zich hebben ingeschreven bij Muziekfabriek D-Joiz voor instrumentlessen en voor de leerlingen die zich voor 1 februari 2018 hebben ingeschreven voor vocalcoaching. Leerlingen die zich na deze datum hebben ingeschreven voor vocalcoaching vallen onder de voorwaarden van Vocal Center Uden.
 2. Muziekfabriek D-Joiz biedt u de mogelijkheid om per gezin één proefles te volgen. Sommige proeflessen zijn niet gratis, wij melden u voordat u deelneemt aan de proefles of deze gratis is.
 3. Als u zich, al dan niet, na een proefles wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u zich in te schrijven met het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier kunt u vinden via de link: www.muziekfabriekd-joiz.nl/inschrijfformulier/
 4. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, met onze wijze van facturatie (rittenkaart), met de betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum, met de opname in ons studentenbestand en met de éénmalige betaling van inschrijfkosten per persoon (€ 10,00 exclusief BTW 21%).
 5. Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en e-mailadres etc.) dienen altijd schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan info@muziekfabriekd-joiz.nl. Het mondeling doorgeven van dergelijke wijzigingen heeft geen rechtsgeldigheid.
 6. Muziekfabriek D-Joiz heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een student te weigeren, op te schorten of te staken.

 

Planning van lessen binnen een rittenkaart

 1. De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip per week gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende vakanties: Meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie. De planning van deze vakanties per jaar worden vermeld op de website en middels een nieuwsbrief per email, tijdens de aangegeven periodes is de muziekschool gesloten.
 2. In overleg met leerling (of ouder en voogd) kan met het inplannen van de lessen ook rekening gehouden worden met basisschoolvakanties (Krokusvakantie en Herfstvakantie). Tijdens deze periodes is de muziekschool in principe niet gesloten.
 3. De lessen worden vooraf in overleg met de student vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van een incidentele les afspraak is alleen mogelijk bij tijdige (af)melding (tot uiterlijk 48 uur voor de betreffende datum en dag). Tussentijdse wijzigingen en verplaatsingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van Muziekfabriek D-Joiz dat toelaat.
 4. Bij ziekte of verhindering om bijzondere redenen van de docent wordt de les opnieuw ingepland, waarbij de inhaalles mogelijk op een andere lesdag kan plaatsvinden.
 5. Bij ziekte of verhindering van de student, kun je je tot uiterlijk 48 uur voor de betreffende datum en dag afmelden bij de docent. De les zal dan niet van de rittenkaart afgeschreven worden. Bij afmelden korter dan betreffende 48 uur zal de les niet ingehaald worden en zal de les wel van uw rittenkaart afgeschreven worden.
 6. Bij langdurige ziekte van de student kunnen de lessen, na het overleggen van een doktersverklaring, tijdelijk worden stopgezet. Dit dient dan schriftelijk overlegd te zijn met Muziekfabriek D-Joiz. Dit dient 48 uur voor de komende les te worden doorgegeven. Teruggave van reeds betaalde lesgeld is niet mogelijk.
 7. Wanneer u kiest voor de planning ‘om de 2 weken’ dan is dit om de 2 lesweken en niet op even en oneven kalender weken. De lesweek verspringt mee met de duur van de vakantie.
 8. Wanneer u kiest om de lessen van de rittenkaart flexibel in te plannen, zonder een vaste dag, tijd of frequentie, dient u er rekening mee te houden dat de rittenkaart tot een jaar na afname kan worden verbruikt.

 

Facturatie en betaling

 1. Muziekfabriek D-Joiz werkt met een facturatie op basis van rittenkaarten. De lesgeld tarieven zijn exclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht.
 2. Betaling geschied na facturatie door middel van een bank overschrijving door de klant aan Muziekfabriek D-Joiz waarbij een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum geldt.
 3. Na het uitblijven van betaling, behoudt Muziekfabriek D-Joiz zich het recht om geldvordering middels betalingsherinneringen en aanmaningen onder uw aandacht te brengen. Vanaf de tweede betalingsherinnering zullen er bijkomende kosten aan u worden gefactureerd (zie punt 5).
 4. Na het uitblijven van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt Muziekfabriek D-Joiz aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld van de openstaande factuur. Muziekfabriek D-Joiz houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.
 5. Tot de bijkomende kosten worden gerekend: extra kosten bij sommatie tot betaling (€ 12,10 bij tweede betalingsherinnering, € 24,20 bij aanmaning en kosten aangetekend schrijven), eventuele wettelijke rente.
 6. Wanneer u zich binnen een periode van 3 maanden uitschrijft en vervolgens weer inschrijft, zullen wij geen inschrijfgeld in rekening brengen. Na de periode van 3 maanden vervalt deze regel en betaalt u opnieuw inschrijfgeld.
 7. Inschrijfgeld worden eenmalig per persoon berekend.
 8. Muziekfabriek D-Joiz indexeert jaarlijks haar prijzen.

 

Rittenkaartlessen

 1. U betaalt middels bankoverschrijving per 5 lessen vooruit, na het ontvangen van de factuur.
 2. Na ontvangst betaling worden de overeengekomen lessen definitief opgenomen in het rooster.
 3. De les kunt u per email annuleren, tot wel 48 uur alvorens het les moment.
 4. De lestijd kan veranderen wanneer u losse lessen plant. Om uw lestijd te behouden worden de lessen vooruit gepland. Muziekfabriek D-Joiz behoudt zich het recht om de lestijd tussentijds te schuiven wanneer de planning dat op betreffende lesdag toelaat.
 5. Wanneer u wilt stoppen dan geeft u dit door voordat de laatste les wordt gegeven.
 6. Wanneer u niet doorgeeft om te stoppen met de 5 rittenkaart, dan ontvangt u automatisch een nieuwe factuur van 5 nieuwe lessen.
 7. Vergeet u een les te annuleren dan wordt deze wel aangerekend, onze docent is immers aanwezig.

 

Opzeggen van de instrumentlessen

 1. Met de inschrijving bij Muziekfabriek D-Joiz gaat de student (of ouder/voogd) een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Voor het opzeggen van de lessen geldt, dat je dit doorgeeft (schriftelijk) 48 uur vóór het plaatsvinden van de laatste les van de rittenkaart. Wanneer u de opzegging verstuurd na het ontvangen van de factuur voor de nieuwe rittenkaart, gaat opzegging pas in na de eerst volgende 5 lessen en dient u de uitstaande factuur te betalen. Creditering is niet mogelijk.
 2. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk per e-mail worden doorgegeven via planning@muziekfabriekd-joiz.nl. Elke ontvangen opzegging zal door Muziekfabriek D-Joiz per email worden bevestigd. De student kan uiteraard de reeds gepland lessen van de lopende rittenkaart, volgens het afgesproken rooster, blijven volgen.
 3. Afgenomen rittenkaart zijn persoonsgebonden, bij opzegging is het derhalve niet mogelijk om openstaande lessen over te dragen aan een andere student.
 4. De opzegging wordt alleen geaccepteerd wanneer de lessen betaald zijn, met een opzegtermijn van 1 maand in achtnemende.
 5. Wanneer u zich binnen een periode van 3 maanden uitschrijft en vervolgens weer inschrijft, zullen wij geen inschrijfgeld inrekening brengen. Na de periode van 3 maanden vervalt deze regel en betaalt u opnieuw inschrijfgeld.
 6. U zegt op onder vermelding van uw achternaam en geboortedatum zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste inschrijving stoppen.

 

Aansprakelijkheid

Muziekfabriek D-Joiz is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student. De student is aansprakelijk voor schade aan instrumenten in de lesruimte als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student.

Algemene Voorwaarden Vocal Center Uden 

 

Vocal Center Uden werkt onder de handelsnaam D-Joiz KvK: 51.96.64.17. D-Joiz heeft algemene voorwaarden die onze werkwijze aangeven. Heeft u over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons e-mailen: info@d-joiz.nl

 

Vocal Center Uden: vocalcoaching / zangles

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vocal Center Uden en een opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden van Vocal Center Uden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Stichting Vocal Center. Hier terug te lezen: https://www.vocalcenter.nl/algemene-voorwaarden/

 

Planning van lessen 

 1. Vocal Center maakt gebruik van het plannen van losse lessen. Als actie zet Vocal Center jaarlijks een periode van voordeelbundels in. Hierover wordt de vocalist per email geïnformeerd.
 2. Het plannen van een eerste introductieles vocalcoaching wordt gepland via het inschrijfformulier https://muziekfabriekd-joiz.nl/inschrijfformulier-introductieles-vocalcoaching/
 3. Het plannen van losse lessen wordt gepland via joyce@vocalcenter.nl of via een aanvraag via de site op Vocal Center: https://www.vocalcenter.nl/zangcoaches/joyce-van-der-sangen/
 4. Bij het plannen van lessen zit je niet vast aan een vaste lesdag of lestijd. Locatie Vocal Center Uden geeft lessen op dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag en vrijdag de hele dag.

 

Informatieplicht

 1. De opdrachtgever is verplicht Vocal Center in te lichten omtrent de geestelijke- en/of lichamelijke gezondheid van haarzelf en eventuele werknemers en/of kinderen die cursussen of lessen van Vocal Center volgen. Aan de hand van deze informatie is Vocal Center gerechtigd diensten aan opdrachtgever of (één of meer van) haar werknemers te weigeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Vocal Center en derden voor niet juist of onvolledig verstrekte informatie.
 2. Opdrachtgever dient de af te nemen diensten tijdig bij Vocal Center te reserveren, zodat Vocal Center daarmee rekening kan houden in haar planning. Indien een reservering of aanvraag niet tijdig is gedaan en e.e.a. is voor Vocal Center niet meer in te plannen, dan behoudt Vocal Center zich het recht voor de datum en tijd van de reservering of aanvraag in overleg met opdrachtgever te wijzigen.
 3. Voor het annuleren van lessen c.q. cursussen door natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende. Annuleren van gereserveerde lessen is tot 48 uur voor aanvang kosteloos. En kan via joyce@vocalcenter.nl
 4. Bij een annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de les worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. Voor Workshops is het annuleren van deelname kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de workshop. Bij een annulering van deelname aan een workshop binnen 14 dagen voor aanvang, worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. Annuleringen dienen te worden doorgegeven via planning@vocalcenter.nl.

 

Facturatie en betaling

 1. Vocal Center Uden werkt met een facturatie per les vooraf of achteraf. De lesgeld tarieven zijn exclusief btw. Voor studenten jonger dan 21 jaar geldt het zogenaamde nul % tarief. Vanaf 21 jaar moet, conform de belastingwetgeving 21% aan btw in rekening worden gebracht.
 2. Betaling geschied na facturatie door middel van een bank overschrijving door de klant aan D-Joiz waarbij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geldt.
 3. Na het uitblijven van betaling, behoudt Vocal Center Uden zich het recht om geldvordering middels betalingsherinneringen en aanmaningen onder uw aandacht te brengen. Vanaf de tweede betalingsherinnering zullen er bijkomende kosten aan u worden gefactureerd (zie punt 5).
 4. Na het uitblijven van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt Vocal Center Uden aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld van de openstaande factuur. Vocal Center Uden houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.
 5. Vocal Center Uden hanteert geen inschrijfgeld, maar rekent voor een introductieles wel een gereduceerd tarief.
 6. Vocal Center indexeert jaarlijks haar prijzen.

 

Aansprakelijkheid

Vocal Center Uden is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de student. De student is aansprakelijk voor schade aan instrumenten in de lesruimte als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student.

De volledige algemene voorwaarden van Stichting Vocal Center zijn terug te lezen op: https://www.vocalcenter.nl/algemene-voorwaarden/